Chính thức gia hạn cho vay ngắn hạn ngoại tệ đến hết quý I/2016

Việc cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu được tiếp tục thực hiện cho tới hết ngày 31/3/2016. Quy định cũ là đến hết ngày 31/12/2015.

25-iiba-1449659072707

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 quy định cho vay bằng ngoại tệ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo đó, Thông tư 24 vẫn cho phép các TCTD được cho vay ngoại tệ với các nhu cầu vốn:

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguôn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.

Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dấu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đê trả nợ vay.

Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot) trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyêt định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, TCTD được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài quy định nêu trên nhưng thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định tại các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau khi được NHNN Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

So với các quy định trước đây, Thông tư đã bỏ quy định việc cho vay ngoại tệ ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được gia hạn hàng năm (chỉ kéo dài từ khi Thông tư có hiệu lực cho tới cuối năm đó). Theo đó, TCTD được phép cho vay ngoại tệ ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu cho tới khi nào Thông tư 24 được sửa đổi hoặc thay thế.

Đáng chú ý, việc cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu cũng được tiếp tục thực hiện cho tới hết ngày 31/3/2016. Quy định cũ là đến hết ngày 31/12/2015.

Thông tư 24/2015/TT-NHNN chính thức có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 thay thế Thông tư 43/2014/TT-NHNN ngày 25/12/2015.